วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Big Data


ถ้าแปลเป็นไทยคงจะเป็น "อภิมหาข้อมูล หรือ ข้อมูลที่มากมายมหาศาล" ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีและระบบต่างๆ ทำให้องค์กรมีการเก็บข้อมูลต่างๆ อย่างมากมายมหาศาลแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และองค์กรที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลเหล่านี้ก็ย่อมรู้จักที่จะใช้หรืออภิมหาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งมีงานวิจัยชี้ออกมาแล้วเหมือนกันครับว่าองค์กรที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลในการตัดสินใจ หรือ เป็นลักษณะ Data-Driven นั้นจะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าองค์กรที่ไม่ได้ให้ความสำคัญแก่ข้อมูล


นำมาใช้กับ Cloud Computing ได้อย่างไร
เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาล จึงต้องใช้ Cloud Computing ในการจัดสรรค์ข้อมูลให้มีตรงกับความต้องการของผู้ใช้นาย ณัฐนนท์ อุดมมงคลดี สสค. 4/53 - A
115310505347-0
Planning (ERP) ว่ามีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง โดยให้อธิบายตามข้อดังนี้

1. มีหน้าที่ในการทำงานอย่างไร แบ่งเป็นกี่ module และแต่ละ module มีลักษณะการทำงานอย่างไร  

- แบ่งเป็น 5 กลุ่มคือ

 1. Material Resource Planning (MRP) หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดทำแผนความต้องการวัสดุ โดยมีองค์ประกอบของข้อมูลนำเข้าที่สำคัญ 3 รายการคือ ตารางการผลิตหลัก แฟ้มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุ (Bill of Material File) และ แฟ้มข้อมูลสถานะคงคลัง (Inventory Status File)
 2. Customer Resource Management (CRM) หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและลูกค้า เพื่อให้เป็นความสัมพันธ์ระยะยาว โดยระบบนี้จะศึกษาพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ความสนใจ ความต้องการ เพื่อให้องค์กรนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และนำสินค้าเสนอต่อลูกค้าให้ใกล้เคียงกับที่ลูกค้าสนใจ และการบริการหลังการขายแก่ลูกค้า ลดการสูญเสียลูกค้า ลดต้นทุนการตลาด เพิ่มรายได้จากการที่ลูกค้าซื้อและแนะนำให้คนรู้จักซื้นสินค้าขององค์กร
 3. Finance Resource Management (FRM) หมายถึง ระบบสารสนเทศที่เน้นให้บริการเกี่ยวกับการเงินและบัญชี  โดยอิงตามกฏระเบียบและข้อบังคับตามที่ประเทศนั้นๆ กำหนด FRM ถือเป็นส่วนประกอบหลักของโครงสร้าง ERP ทั้งหมด โดยผลลัพธ์จากการประมวลผลของ FRM มักจะออกมาในรูปแบบรายงาน ทั้งรายงานสำหรับระดับปฏิบัติการ รายงานสำหรับผู้บริหาร และรายงานสำหรับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร เป็นต้น
 4. Human Resource Management (HRM) หมายถึงระบบสารสนเทศเพื่อการบริการงานทางบุคคล จัดประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของพนักงานในองค์กร  ข้อมูลพื้นฐานของโครงสร้างองค์กร การประมวลผลเกี่ยวกับเงินเดือน เป็นต้น
 5. Supply Chain Management (SCM) หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการไหลของวัสดุ สินค้าตลอดจนข้อมูลและธุรกรรมต่างๆ ผ่านองค์กรที่เป็นผู้ส่งมอบ ผู้จัดจำหน่าย ไปจนถึงลูกค้า โดยที่องค์กรต่างๆ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน

2. ในปัจจุบันมีบริษัทใดที่ให้บริการ softwere ประเภทนี้อยู่บ้าง โดยให้ยกตัวอย่าง บริษัทที่ขาย ERP พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดการทำงานของบริษัทนั้น มาอย่างน้อย 3 บริษัท
- BRID Systems Company Limited
ระบบ PlanetOne ERP
ระบบการออกใบเสนอราคา
ผู้ใช้งานสามารถออกใบเสนอราคาได้อย่างรวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน ระบบสามรถออกใบเสนอราคาโดยคิดคำนวณต้นทุนการผลิตต่างๆ ได้ตั้งแต่ต้นทุนสินค้า ภาษี ค่าบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบกำไรเบื้องต้นก่อนที่จะ ทำการยื่นใบเสนอราคาให้กับลูกค้าระบบการขาย
ง่ายเพียงเม้าส์คลิ๊กคุณก็สามารถเปลี่ยนใบเสนอราคาของคุณให้เป็นใบสั่งขายได้ทันที ใบเสนอราคาจะถูกเปลี่ยนเป็นใบสั่งขายโดยอัตโนมัติ คุณสามารถติดตามและตรวจสอบ สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ เวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อ และจำนวนที่มีการสั่งซื้อ ระบบทำการเก็บข้อมูลลูกค้าของคุ อย่างละเอียด พร้อมข้อมูลเงื่อนไขทางธุรกิจให้คุณอย่างครบถ้วน คุณสามารถตั้งราคาขายให้กับลูกค้าแต่ละราย พร้อมเงื่อนไขส่วนลดต่างๆ ที่มอบให้ลูกค้าอีกด้วย

ระบบบริหารการจัดซื้อ
คุณสามารถเก็บข้อมูลการสั่งซื้อ ประวัติการสั่งซื้อต่างๆ ระบบให้คุณสามารถเชื่อมโยงสินค้ากับผู้ขายและยังอนุญาติ ให้คุณเก็บข้อมูลใบเสนอราคาของผู้ขายแต่ละราย ได้อย่างไม่จำกัด คุณสามารถตรวจสอบราคาที่ดีที่จุดจากข้อมูลที่ฝ่ายจัดซื้อป้อนเข้าสู่ระบบ ให้เป็นทางเลือกในการสั่งซื้อสินค้า ระบบยังมีการเก็บข้อมูลคุณภาพ และการส่งสินค้าลแะ บริการที่ตรงต่อเวลาของผู้จัดจำหน่ายอีกด้วย

ระบบบัญชีทั่วไป
ระบบบัญชีและการเงินของ PlanetOneERP นับเป็นหัวใจสำคัญต่อการบริหารจัดการในองค์กรธุรกิจ และเนื่องจากระบบมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากต้นทางสู่ ปลายทาง คุณสามารถบริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบัญชีลูกหนี้ บัญชีทั่วไป สต๊อกสินค้า สินทรัพย์ถาวร กระแสเงินสด การตรวจสอบข้อมูลเงินใบบัญชีธนาคาร และแม้กระทั่ง การตามเก็บหนี้จากลูกหนี้ของคุณ ระบบให้คุณมีความสามารถในการวิเคราะห์ ในการจัดการกระบวนการเงินในสกุลเงินต่างๆ รวมถึงการบริหารการเงินของบริษัทในเครือได้อีกด้วย

ระบบควบคุมการผลิต
ผู้ใช้ระบบสามารถสร้างใบสั่งผลิตสำหรับผลิตสินค้าแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งข้อมูลการตรวจสอบ ความต้องการของการรับรองคุณภาพ สินค้าและวัตถุดิบที่ต้องการ รวมถึงกำหนดการในการส่งสินค้า ได้อย่างง่ายดายเพียงเมาส์คลิ๊กเท่านั้น สถานะของงานในสายการผลิตสามารถถูกตรวจสอบได้ ตลอดเวลาจากระบบ ไม่ว่าจะเป็นรอบระยะเวลาที่ใช้ในการผลิก จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้ และควาสูญเสียที่เกิดขึ้นในกสายการผลิต

ระบบคลังสินค้า
PlanetOne สำหรับการบริหารคลังสินค้าเพื่อผู้ผลิตเป็นระบบที่ช่วย ในการติดตามการรับสินค้าเข้า และการเบิกสินค้าออกตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ในเวลาที่เกิดขึ้นจริง คุณสามารถกำหนดระดับต่ำสุดและสูงสุดของสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ ได้เอง และสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีความจำเป็น ผู้ใช้งานระบบสามารถรับรู้ถึงข้อมูล ในกรณีที่ระดับของสต๊อกสินค้าต่ำกว่าระดับที่มีการกำหนดไว้รวมถึงในกรณีถ้ามีการ สั่งซื้อ/ สั่งผลิด / รับเข้าสต๊อกสิค้ามากเกินกว่าระดับที่มีการกำหนดไว้ ในกรณีที่มีสินค้าไม่พอเพียงต่อการลิตหรือการขายระบบจะมี การสร้างใบขอสั่งซื้อให้ผู้ใช้งานทราบ

- บริษัท นีโอ-เน็ต ซอฟท์ จำกัด

ชื่อซอฟต์แวร์ / โซลูชั่น : Neo SME Standard
ประเภทอุตสาหกรรมที่นำไปใช้ : โปรแกรมบริหารธุรกิจ SME Standard
คุณสมบัติโดยทั่วไป
ระบบข้อมูลหลัก
 • มีระบบฐานข้อมูลสินค้า,ลูกค้า และข้อมูลผู้ขายอย่างละเอียดพร้อมระบบค้นหาข้อมูลอย่างง่ายและรวดเร็ว เพียงใช้บางส่วนของชื่อ หรือรหัสเท่านั้นระบบก็สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
 • มีระบบข้อมูลสินค้าที่สามารถบันทึกได้ทั้งสินค้าสำหรับการซื้อ-ขาย หรือสินค้าบริการ (ไม่มีสต็อก) สามารถกำหนดราคาขายและราคาทุนได้ตามจริง
 • มีระบบป้องกันการแก้ไขเอกสารโดยการปิดรอบบัญชี
ระบบรับสินค้า
 • มีระบบบันทึกการรับสินค้าเข้าคลังอย่างละเอียดอัตโนมัติและใช้งานง่าย
 • มี ระบบแสดงรายละเอียดการรับสินค้าเข้าคลังและมีระบบการค้นหาข้อมูลการรับ สินค้าโดยสามารถค้นหาได้จาก เลขที่ใบรับสินค้า,รหัสผู้ขาย,ชื่อผู้ขาย,หรือรหัสสินค้า,ชื่อสินค้าทั้งใน อดีตหรือช่วงเวลาที่ต้องการ
ระบบขายสินค้า
 • มี ระบบการขายสินค้าแบบออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินซึ่งสามารกำหนดส่วนลดใน การขายได้ทั้งรูปแบบเปอร์เซนต์และตัวเงิน และกำหนด Sales ที่รับผิดชอบได้
 • มีระบบใบส่งของชั่วคราวที่สามารถเปลี่ยนเป็นใบกำกับภาษีในภายหลังได้
 • ระบบสามารถคำนวณภาษี และ ส่วนลดให้โดยอัติโนมัติ
 • มีระบบแสดงการออกใบกำกับภาษี พร้อมระบบค้นหาข้อมูลการออกใบกำกับ โดยค้นหาจาก เลขที่ใบกำกับ, รหัสลูกค้า,ชื่อลูกค้า หรือ รหัสสินค้า, ชื่อสินค้าในช่วงเวลาที่กำหนดได้
ระบบคลังสินค้า
 • มีระบบปรับยอดสินค้าคงคลังพร้อมระบบการปรับปรุงยอดและแสดงรายละเอียดการปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง
 • มีระบบ Stock Card เพื่อแสดงความเคลื่อนไหวของสินค้าทั้งอดีตและปัจจุบัน
 • มีระบบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวของสินค้าซึ่งสามารถดูได้ว่าซื้อสินค้ามาจากที่ใดและขายสินค้าให้กับที่ใด
 • มีระบบแสดงมูลค่าสินค้าคงคลัง ณ. กำหนดเพื่อทราบมูลค่าที่แท้จริงและเป็นข้อมูลปัจจุบัน
 • สามารถส่งข้อมูลในรูป Excel เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้ต่อไป
ประโยชน์จากการใช้ซอฟต์แวร์
 • โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SME โดยเฉพาะและสามารถปรับระบบให้ตรงตามการทำงาน
 • โปรแกรมที่พร้อมใช้งานและเริ่มงานได้จริง
 • โปรแกรมที่ใช้งานง่ายและรองรับโปรแกรมอื่นๆ
 • โปรแกรมที่สามารถปรับให้ตรงตามการทำงาน
 • โปรแกรมที่มีบริการอบรม สอนวิธีการทำงานทุกขั้นตอน
 • โปรแกรมที่มีบริการดูแลตลอดอายุการใช้งาน

ความสามารถทั่วไปของระบบ
 • สามารถแก้รหัสผ่าน (Password) เพื่อสร้างความปลอดภัยของระบบข้อมูล
 • มีระบบสำรองข้อมูล เพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
 • สามารถใส่ข้อมูลบริษัท หรือ Logo, ที่อยู่ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีบันทึกการเคลื่อนไหวของสินค้า Stock Card
 • สามารถบันทึกการรับ – การเบิกสินค้า อย่างอัตโนมัติแบบ Real Time
 • รองรับการซื้อขายทั้งแบบเงินสด – เครดิต พร้อมพิมพ์เช็คและใบนำฝาก
 • สามารถส่งข้อมูลในรูป Excel เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้ต่อไป
 • ตรวจสอบและค้นหาประวัติการซื้อ ประวัติการขาย แบบรายลูกค้า หรือรายสินค้า
 • สามารถแก้ไขรูปแบบการรายงานได้ตามต้องการ
 • มีรายงานมากกว่า 45 แบบ สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Dot, Inkjet, Laser และ แบบ Network Print
 • มีรายงานกระแสเงินสด และงบกำไรขาดทุน (ขั้นต้น)

- BBS จำกัด

ระบบงาน ECONS

เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจ และเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละองค์กรธุรกิจ ซึ่งแบ่งระบบงานออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

ระบบงานด้านการบริหารการผลิต (Manufacturing Control System)
ระบบงานด้านการควบคุมการจัดจำหน่าย (Distribution Control System)
ระบบงานด้านการบริหารการเงินและการบัญชี (Financial Control System)
ซึ่งระบบทั้ง 3 ส่วน สามารถแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ได้ดังนี้

ระบบงานพื้นฐาน (Base System)
 • ระบบบริหารระบบงาน (System Manager)
 • ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
 • ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้อัตโนมัติ (Automatic Notifying System)
ระบบงานด้านการบริหารการผลิต (Manufacturing Control System)
 • ระบบต้นทุนการผลิต (Product Costing)
 • ระบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนการผลิต (Bill of Material and Routing)
 • ระบบวางแผนการผลิต (Requirement Planning)
 • ระบบควบคุมการผลิต (Shop Floor Control)
 • ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Management)
ระบบงานด้านการควบคุมการจัดจำหน่าย (Distribution Control System)
 • ระบบควบคุมการจัดซื้อ (Purchasing Control)
 • ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (Customer Order Control)
 • ระบบจัดทำใบเสนอราคา (Cost Estimating)
ระบบงานด้านการบริหารการเงินและการบัญชี (Financial Control System)
 • ระบบบัญชีทั่วไป (General Ledger)
 • ระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable)
 • ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable)
 • ระบบบริหารเงินสด (Cash Management)
 • ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets)
 • ระบบควบคุมงบประมาณ (Budgeting Control)

ระบบงานเงินเดือนและค่าแรง (Payroll System)
ระบบงานควบคุมเอกสารการขายต่างประเทศ (Export Document Control)3.สรุปข้อดี ข้อเสียของ softwere ที่บริษัทต่างๆให้บริการตามที่เราหามา โดยในการสรุปให้เขียนจากข้อสรุปของตัวเอง

ขออณุญาติเน้นที่จุดเด่นของแต่ละบริษัทและอ้างข้อมูลได้บนเท่านั้นเพราะไม่เคยใช้งานจริงครับ

- BRID Systems Company Limited
ข้อดี
- มีระบบใบเสนอราคาแยกจากระบบอื่น
- ใบเสนอราคาเป็นจุดเชื่อมโยงของทุกอย่าง ทำให้ใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน
ข้อเสีย
- เนื่องจากข้อมูลทุกอย่างนำไปออก เป็น ใบเสนอราคา หากผิดพลาดเล็กน้อยอาจเป็น
 ปัญหาใหญ่ได้

- บริษัท นีโอ-เน็ต ซอฟท์ จำกัด
ข้อดี
- ใช้งานง่ายโดยการค้นหาข้อมูลต่างๆ จากการกรอกข้อมูลเล็กน้อย
- มีระบบการป้องกันทุกระบบ
ข้อเสีย
- ไม่มีระบบการเงินบัญชี
- BBS จำกัด
ข้อดี
- มีระบบงานควบคุมเอกสารการขายต่างประเทศเฉพาะ
ข้อเสีย
- หากไม่ส่งออกระบบเฉพาะก็ถือเป็นข้อเสียณัฐนนท์ อุดมมงคลดี 115310505347-0

สสค 4/53-A